Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу

Жовтень 4, 2019 13:59

ФУНКЦІЇ

Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує регулятивну, правозастосовну, контрольну, організаційну та аналітичну функції з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

 • Готує пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та заходів з протидії їх незаконному обігу.
 • Готує пропозиції щодо приведення законодавства України з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу у відповідність із законодавством ЄС, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 • Виявляє умови та причини, що призводять до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо їх усунення.
 • Отримує, аналізує та узагальнює в межах своїх повноважень інформацію про стан справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.
 • Здійснює прогнозування розвитку наркоситуації, проводить постійний моніторинг стану справ у сфері протидії наркозлочинності, забезпечує збирання та узагальнення інформації про джерела і шляхи надходження в незаконний обіг наркотичних засобів.
 • Приймає участь у розробці Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, внесенні змін до них, а також внесенні пропозицій до інших нормативних актів з питань ліцензування такої діяльності.
 • Організовує та здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Організовує та забезпечує контроль за здійсненням заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Організовує та забезпечує проведення профілактичної діяльності щодо попередження незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконного обігу зазначених засобів, речовин та їх прекурсорів.
 • Готує та організовує внесення, в установленому порядку, пропозиції щодо включення засобів і речовин до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Готує та організовує внесення, в установленому порядку, пропозицій щодо визначення:
 • гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться у лікарських препаратах;
 • переліку медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо провадження окремих видів діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • переліку інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва і виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю, та правил проведення операцій з ними;
 • порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів територією України та оформлення необхідних документів;
 • порядку придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних засобів, для промислових цілей;
 • порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом;
 • обсягу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин для медичних і наукових цілей, лікарських препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму;
 • обсягу квот, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних засобів.
 • Організовує та забезпечує за погодженням з СБУ видачу суб’єктам господарювання дозволів на право ввезення (вивезення) та на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Бере участь у відборі зразків лікарських засобів, рослин, товарів, речовин для проведення експертизи з метою визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Організовує проведення нормативно-технічної, медико-біологічної, хіміко-аналітичної експертизи матеріалів, спеціалізовану оцінку та направлення на проведення експертних досліджень, пов’язаних з визначенням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
 • Готує, у випадках передбачених законодавством та в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, висновки щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин
 • Організовує та забезпечує взаємодію з правоохоронними органами, громадянами, громадськими та міжнародними організаціями у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
 • Організовує та забезпечує координацію роботи відповідних органів виконавчої влади, пов’язану з виконанням державних програм з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також протидії їх незаконному обігу.
 • Готує та надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Погоджує методики визначення вмісту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікарських засобах, рослинах, товарах, речовинах, які повинні застосовуватися установами судових експертиз.
 • Розробляє проекти навчальних програм, методичних рекомендацій і посібників з питань обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, організовує проведення навчальних курсів для фахівців, зайнятих у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Організовує та забезпечує здійснення співробітництва з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у сфері протидії їх незаконному обігу, координує в межах своїх повноважень виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, у зазначених сферах.
 • Організовує та забезпечує інформування відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, компетентних органів інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також інформування про здійснення таких операцій Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН.
 • Організовує та забезпечує інформування заінтересованих центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади про заяви урядів іноземних держав, які відповідно до конвенцій ООН забороняють ввезення на свою територію наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
 • Готує та забезпечує подання в установленому порядку матеріалів до проекту щорічної доповіді Кабінету Міністрів України про додержання вимог конвенцій ООН та міжнародних договорів з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 • Організовує та забезпечує здійснення обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями.
 • Проводить аналіз показників роботи територіальних органів Держлікслужби з питань, що належать до компетенції Управління.
 • Організовує взаємодію та контроль територіальних органів Держлікслужби з питань, що належать до компетенції Управління.
 • Бере участь у перевірках територіальних органів Держлікслужби з питань, що належать до компетенції Управління.
 • Узагальнює та готує матеріали до засідань колегії, нарад, семінарів, щодо стану справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Розглядає скарги, запити на отримання публічної інформації, звернення громадян, суб’єктів господарювання, виробників, представництв іноземних фірм в Україні з питань, що належать до компетенції Управління.
 • Організовує та забезпечує здійснення ліцензування усіх видів господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Організовує та забезпечує виконання відповідно до чинного законодавства України дозвільних функцій при здійсненні суб’єктами господарювання експортно-імпортних операцій та квотно-балансової діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у частині ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та їх транзиту через територію України.
 • Бере участь у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Управління.
 • Забезпечує здійснення функціонування процесів системи управління якістю Держлікслужби та постійне поліпшення їх результативності в межах компетенції Управління.